Датуми

Отворен повик 20 февруари 2012 г.
Краен рок за абстракти 15 април 23 април 2012 г.
Известување за прифатени абстракти 30 април 2012 г.
Краен рок за трудови 15 јуни 25 јуни 2012 г.
Известување од програмски одбор 10 јули 2012 г.
Краен рок за регистрација 15 јули 2012 г.
Праќање на финална верзија на трудот 20 август 2012 г.


ICBEF МЕНИ