Котизација

Странски
еден автор на труд: 70 евра (€)
Коавторство – двајца автори: 2х40 евра = 80 евра (€)

Домашни
еден автор на труд: 3.000 ден.
Коавторство –двајца автори: 2х2.000 ден. = 4.000 ден.

Котизацијата вклучува:ICBEF МЕНИ