За трудовите

Инструкции и насоки

Трудовите можат да бидат напишани на македонски или на англиски јазик.

Еден автор може да учествува со два труда. Еден труд може да има најмногу двајца автори.

Потребните информации за формата и структурата на трудот може да ги симнете тука.

Информации за формата и структурата на трудот (.pdf)ICBEF МЕНИ