Регистрација

Формуларот за регистрација може да го симнете тука. Истиот треба да се испрати пополнет најдоцна до 15 јули 2012 на еmail: ICBEF@ugd.edu.mk . Ве молиме, поднесете копија од банкарскиот трансфер заедно со формуларот за регистрација.

Формулар за регистрација (.doc)Сметка

Образец ПП-50 (за дознаки во земјата)
Назив на примачот: УНИВЕРЗИТЕТ “ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП
Банка на примач: НБРМакедонија
Трансакциска сметка : 100000000063095
Износ:
Сметка на буџетски корисник –единка корисник 1600160330-788-22
Приходна шифра и програма : 723113 44ICBEF МЕНИ